งานประกันคุณภาพสถานศึกษา

 

- รายงานการประเมินตนเอง วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ประจำปีการศึกษา 2560

       ปกหน้า

       ปกหลัง

       คำนำ-สารบัญ

       บทที่1

       บทที่2

       บทที่3

 . รายงานการประเมินตนเอง วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ประจำปีการศึกษา 2558

 

ประกาศคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา 

-หลักเกณฑ์และเเนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา พ.ศ.2555 (ฉบับที่2) พ.ศ. 2558

-เกณฑ์การผ่านการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา(V-Net) ปีการศึกษา 2557 ตามตัวบ่งชี้ 1.4

-เกณฑ์การผ่านการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา(V-Net) ปีการศึกษา 2557 ตามตัวบ่งชี้ 1.5

 

 

 

- รายงานการประเมินคุณภาพ ภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2555 - 2558) ด้านการอาชีวศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี 

- รายงานผลการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษา โดยหน่วยงานต้นสังกัด ปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี 

รายงานการประเมินตนเอง วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ประจำปีการศึกษา 2553

รายงานการประเมินตนเอง วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ประจำปีการศึกษา 2554

รายงานการประเมินตนเอง วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ประจำปีการศึกษา 2555

รายงานการประเมินตนเอง วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ประจำปีการศึกษา 2556

 

-รายงานผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด ปีการศึกษา 2556


รายงานการประเมินตนเอง วิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี ประจำปีการศึกษา 2557

  


สรุปผลการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์การประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2553

- สรุปผลการดาเนินการตามแผนกลยุทธ์การประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2554

- สรุปผลการดาเนินการตามแผนกลยุทธ์การประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2555

สรุปผลการดาเนินการตามแผนกลยุทธ์การประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2556- แผนกลยุทธ์การประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2553

- แผนกลยุทธ์การประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2554

- แผนกลยุทธ์การประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2555

แผนกลยุทธ์การประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2556

แผนกลยุทธ์การประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2557