ทำเนียบผู้บริหารวิทยาลัยสารพัดช่างลพบุรี

1.  นายวิศิษฐ์             สว่างทรัพย์          พ.ศ.2533 - 2535

2.  นายเอกชัย            เชียงศรี               พ.ศ.2535 - 2539

3.  ว่าที่ร.ต.วิมล          ตระการสุข           พ.ศ.2539 - 2542

4.  ส.ว.วรวิทย์            วงษ์สุวรรณ์          พ.ศ.2542 - 2549

5.  นายเอกชัย            เชียงศรี               พ.ศ.2549 - 2551

6.  นายวัชรพงษ์          ฝั้นติ๊บ                พ.ศ.2551 - 2552

7.  นายสุรพงษ์           เปล่งรัศมี             พ.ศ.2552 - 2553

8.  นายชำนาญ           ธรรมไชย             พ.ศ.2553 - 2555

9.  นายนิติ                 นาชิต                  พ.ศ.2556 – 2558

10. นางสาธิตา            ทันตเวช              พ.ศ.2559 - ปัจจุบัน